domingo, 30 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (15ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Minuciós, recullo les engrunes
d'un berenar frugal. Penso mil coses.
M'agradaria passejar una estona,
veure la posta, mastegar un bri d'herba,
trobar un desconegut i conversar-hi.
Recordo versos i els dic en veu baixa,
sobretot uns de l'Estellés que fan:
“En arribar a aquest punt, no sabria
negar-te, amic, que allò que em preocupa
-i és excessiu el mot: t'ho puc jurar-
és que ningú mai no tindrà interès
per l'home humil i molt senzill que sóc”.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Minucioso, recojo las migajas
de una frugal merienda. Pienso mil cosas.
Me gustaría pasear un rato,
ver el ocaso, masticar una brizna de hierba,
encontrar a un desconocido y conversar.
Recuerdo versos y los recito en voz baja,
sobre todo unos de Estellés que dicen:
“Al llegar a este punto, no sabría
negarte, amigo, que aquello que me preocupa
-y es excesiva la palabra: te lo puedo jurar-
es que nunca nadie mostrará interés
por el hombre humilde y muy sencillo que soy”.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

“Capfoguer”(Morillo), (14ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Amb gent de molt diversa procedència,
desconeguts tots ells, passo les hores
en amable conversa. Polidíssim,
escolto els seus raonaments, m'esforço
per copsar-ne els detalls i penetrar-ne
ben bé el sentit. Preguntes i respostes
van i vénen, urgents a voltes, lentes
d'altres vegades. Jo només pregunto.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Con gente de muy diversa procedencia,
desconocidos todos, paso las horas
en amable conversación. Pulcrísimo,
escucho sus razonamientos, me esfuerzo
por retener los detalles y penetrar
muy bien el sentido. Preguntas y respuestas
van y vienen, a veces urgentes, lentas
otras. Yo sólo pregunto.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 28 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (13ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Sol comparec, però no em sento sol.
Indignament tal volta, m'acompanyen
múltiples veus, molt benignes presències,
un ric passat, per dir-ho com els llibres.
No me'n refio massa, tanmateix.
Amb el passat he vist fer-hi subtils
jocs de paraules, fàcils, ampul.losos,
que el converteixen en quelcom insòlit;
hi ha gent molt destra en tals malabarismes.
Per comparèixer -i sé que comparec-
m'estimo més comptar amb el poc que tinc
ara mateix i amb tot allò que em resta
per veure i viure: un molt incert futur,
per dir-ho altra vegada com els llibres.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Comparezco solo, pero no me siento solo.
Indignamente quizá, me acompañan
múltiples voces, muy benignas presencias,
un rico pasado, para decirlo como los libros.
Así y todo, no me confío demasiado.
Con el pasado he visto hacer sutiles
juegos de palabras, fáciles, ampulosos,
que lo convierten en algo insólito;
hay gente muy diestra en tales malabarismos.
Para comparecer -y sé que comparezco-
prefiero mejor contar con lo poco que tengo
ahora mismo y con todo aquello que me resta
por ver y vivir: un muy incierto futuro,
para decirlo otra vez como los libros.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 26 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (12ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Amb qualsevol pretext, amb qualsevol
fàcil pretext i amb mots de cada dia,
per preservar l'embruix i la tendresa
de cada mot i ennoblir-ne la força.
Creix el poema i delimita espais.
Creixerà més i serà l'eix secret
d'aquesta immensa esfera de la tarda
que giravolta lentament i és una
secreta deu de tantes coses belles.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Con cualquier pretexto, con cualquier
fácil pretexto y con palabras de cada día,
para preservar el hechizo y la ternura
de cada palabra y ennoblecer la fuerza.
Crece el poema y delimita espacios.
Crecerá más y será el eje secreto
de esta inmensa esfera de la tarde
que gira lentamente y es una
secreta fuente de tantas cosas bellas.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

martes, 25 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (11ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Confio molt que sempre hi haurà algun
desconegut que en llegir els meus poemes
se sentirà commòs, talment com jo
m'hi sento quan els escric. Hi confio
profundament i puc imaginar
els clars estímuls de la descoberta,
la molt fecunda i estimable enveja
que establirà lligams irreversibles,
per tal com jo mateix n'he estat i en sóc
protagonista atent moltes vegades.
L'estimo ja des d'ara, aquest lector
desconegut i amic. Sovint hi penso
i no tan sols en el moment d'escriure.
Entre ell i jo hi ha aquell profund amor
que per distant i net i essencial
no provoca ni dol ni patiment.
Ell -ho sé bé- no faltarà a la cita
just al moment establert. Jo, des d'ara,
li'n dono ja sincerament les gràcies.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Mucho confío en que habrá siempre algún
desconocido que al leer mis poemas
se sentirá conmovido, como me siento
yo cuando los escribo. Confío
profundamente y puedo imaginar
los claros estímulos del descubrimiento,
la muy fecunda y estimable envidia
que establecerá vínculos irreversibles,
tal como yo mismo he sido y soy
protagonista atento muchas veces.
Lo amo ya desde ahora, a este lector
desconocido y amigo. A menudo pienso en él
y no tan sólo en el momento de escribir.
Entre él y yo hay aquel amor profundo
que por distante y limpio y esencial
no provoca ni luto ni sufrimiento.
Él -lo sé bien- no faltará a la cita
justo en el momento establecido. Yo, desde ahora,
le doy ya sinceramente las gracias.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 24 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (10ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Molt més auster que mai, i més adust,
ara que bé podria aparentar
una actitud llunyana i displicent,
atès que els anys no compten per a mi
com per a l'altra gent, faig el que puc
-ben poca cosa- per mantenir tens
tot el cordam dels versos i el teixit
d'aquesta vida fonda i vehement
que em toca viure. No desistiré.
Ho faig per mi i ho faig, també, per tots.
Hi ha un cert espai i un molt incert destí,
destí i espai els omple cadascú.
La veritable mort és desertar.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Mucho más austero que nunca, y más adusto,
ahora que bien podría aparentar
una actitud lejana y displicente,
dado que los años no cuentan para mí
como para el resto de la gente, hago cuanto puedo
-muy poca cosa- para mantener tenso
todo el cordaje de los versos y el tejido
de esta vida honda y vehemente
que me toca vivir. No desistiré.
Lo hago por mí y lo hago, también, por todos.
Hay un cierto espacio y un muy incierto destino,
destino y espacio los llena cada cual.
La verdadera muerte es desertar.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 23 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (9ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Passen els anys i tota flor es marceix.
Passen els anys i escataran l'estuc
apegalós amb que els anys han cobert
la claredat diàfana del mur.
Des de molt lluny em miro tants d'estius
desmesurats. No em demanéssiu pas
que corregeixi res d'allò que he escrit.
Allò que he escrit no és, potser, exemplar,
però ho estimo amb un profund amor,
amb un amor -ho puc ben dir- exemplar.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Pasan los años y toda flor se marchita.
Pasan los años y levantarán el estuco
pegajoso con que los años han cubierto
la claridad diáfana del muro.
Desde muy lejos miro tantos veranos
desmesurados. No me pidáis
que corrija nada de lo que he escrito.
Lo que he escrito no es, quizás, ejemplar,
pero lo amo con un profundo amor,
con un amor -bien lo puedo decir- ejemplar.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 22 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (8ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Encara escric amb una certa por
o, potser, més exactament caldria
parlar d'un cert pudor elemental
que, per sort meva, mai no m'abandona.
Escric amb por i no em dol confessar-ho,
que aquesta por no té res de sinistra
i en fa una molt amable companyia.
Estimo molt, també, allò que escric.
Ho estimo tendrament, profundament,
no amb un amor egoista i pedant
sinó amb un amor clar, que posa accents
de llibertat damunt cada paraula.
D'aquella por i també d'aquest amor
en són plens els meus versos. Moltes coses
més no hi haurà tal volta, sobretot
en els que escric avui, desposseït
de tants de béns per no sé pas quins déus
no massa benvolents, però la por
i encara més l'amor resten intactes
i fins i tot augmenten, generosos.
Ho sé i ho dic perquè constitueixen
l'arrel noble i profunda dels poemes
i n'afermen, propicis, l'estatura.
La resta, fet i fet, és pura anècdota.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Todavía escribo con un cierto miedo
o, quizás, habría de hablar más
exactamente de un cierto pudor elemental
que, por suerte, nunca me abandona.
Escribo con miedo y no me duele confesarlo,
pues este miedo no tiene nada de siniestro
y hace una muy amable compañía.
Amo mucho, también, aquello que escribo.
Lo amo tiernamente, profundamente,
no con un amor egoísta y pedante
sino con un amor claro, que pone acentos
de libertad sobre cada palabra.
De aquel miedo y también de este amor
están llenos mis versos. Muchas cosas
más no habrá quizás, sobre todo
en los que escribo hoy, desposeído
de tantos bienes por no sé que dioses
no demasiado benévolos, pero el miedo
y todavía más el amor restan intactos
e incluso aumentan, generosos.
Lo sé y lo digo porque constituyen
la raíz noble y profunda de los poemas
y afianzan, propicios, su estatura.
El resto, de hecho, es pura anécdota.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 21 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (7ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Per dir-ho clar, la llum és un parany.
Cap horitzó no em tempta com aquest
de ratlles lleus que traço jo mateix
i no em limita ni m'encercla. Clavo,
volenterós, les ungles a la nit
per obrir carreranys a tots els somnis.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Para decirlo claro, la luz es una trampa.
Ningún horizonte me tienta como éste
de rayas leves que trazo yo mismo
y ni me limita ni me cerca. Clavo,
voluntarioso, las uñas por la noche
para abrir callejones a todos los sueños.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 19 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (6ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Finestra enllà l'escuma i el desfici.
Deu pesar molt aquesta tarda, penso,
i evoco tardes dolçament feixugues
amb rostres clars i clarament propicis.
Molt he viscut, però els records són l'heura
que engoleix panys de mur, porfidiosa,
i jo em veig créixer encara, m'edifico.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Ventana allá la espuma y la desazón.
Debe de pesar mucho esta tarde, pienso,
y evoco tardes dulcemente pesadas
con rostros claros y claramente propicios.
Mucho he vivido, pero los recuerdos son la hiedra
que traga lienzos de muro, porfiada,
y yo me veo crecer todavía, me edifico.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

martes, 18 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (5ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

A trenc de pell i a trenc d'ungles i dents
retruny la veu. Sense dir res, sospeso
la densitat dels mots, la consistència.
No n'escriuré ni un que no em complagui
profundament. Els mots són el relleu
d'aquest paisatge estricte que dibuixo
i han d'ésser plens, suggeridors, compactes.
Cal que si mai algú s'hi aventura,
com ara jo, no es perdi per camins
massa intricats ni el venci la desesma.
No confegeixo signes, displicent.
En cada mot m'hi jugo l'existència.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



A flor de piel y a flor de uñas y dientes
retumba la voz. Sin decir nada, sopeso
la densidad de las palabras, la consistencia.
No escribiré ni una que no me complazca
profundamente. Las palabras son el relevo
de este paisaje estricto que dibujo
y tienen que ser plenas, sugerentes, compactas.
Hace falta que si alguna vez alguien se aventura,
como yo por ejemplo, no se pierda por caminos
demasiado intrincados ni lo venza el desánimo.
No confecciono signos, displicente.
En cada palabra me juego la existencia.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 17 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (4ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Molt he estimat i molt estimo encara.
Ho dic content i fins un poc sorprès
de tant d'amor que tot ho clarifica.
Molt he estimat i estimaré molt més
sense cap llei de mirament ni traves
que m'escatimin el fondo plaer
que molta gent dirà incomprensible.
Ho dic content: molt he estimat i molt
he d'estimar. Vull que tothom ho sàpiga.
Des de l'altura clara d'aquest cos
que em fa de tornaveu o de resposta
quan el desig reclama plenituds,
des de l'intensitat d'una mirada
o bé des de l'escuma d'un sol bes,
proclamo el meu amor, el legitimo.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



He amado mucho y mucho amo aún.
Lo digo alegre y hasta un poco sorprendido
de tanto amor que todo lo clarifica.
He amado mucho y amaré mucho más
sin ninguna clase de miramientos ni trabas
que me escatimen el hondo placer
que mucha gente creerá incomprensible.
Lo digo alegre: he amado mucho y mucho
he de amar. Quiero que todos lo sepan.
Desde la altura clara de este cuerpo
que me hace eco o me responde
cuando el deseo reclama plenitudes,
desde la intensidad de una mirada
o bien desde la espuma de un solo beso
yo proclamo mi amor: lo legítimo.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 13 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (3ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Cap gest sobrer. Tot mesurat i breu.
L'ordre perfà la solitud extrema
i converteix el joc en profecia.
Cap gest sobrer, i el lent fluir dels mots
que no transmuta en pols aquest silenci.
Un fosc accent, una fosca presència
prou persistent, tanmateix, per somoure
l'aigua quieta del pou del capvespre.
Un fosc accent, una espiral insòlita
que engendra mots i els engoleix alhora.
Toca amb les mans tot aquest munt de cendra.
A l'empedrat del mar hi neixen fulles
i al bosc ombriu hi nien tots els peixos.
Dret i revés s'empelten i es confonen.
Qui té més veu que cridi més que els altres
i els mati tots amb la mateixa daga.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



Ningún gesto de más. Todo medido y breve.
El orden concluye la soledad extrema
y convierte el juego en profecía.
Ningún gesto de más, y el lento fluir de las palabras
que no transmuta en polvo este silencio.
Un oscuro acento, una oscura presencia
bastante persistente, aun así, para remover
el agua quieta del pozo del atardecer.
Un oscuro acento, una espiral insólita
que engendra palabras y las traga a la vez.
Toca con las manos todo este montón de ceniza.
En el empedrado del mar nacen hojas
y en el bosque umbrío anidan todos los peces.
Derecho y revés se injertan y se confunden.
Quién tenga más voz que grite más que los otros
y los mate a todos con la misma daga.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra

miércoles, 12 de noviembre de 2014

“Capfoguer”(Morillo), (2ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

Debades plou en algun lloc remot.
Tot és suau, i aquests instants que passo
configurant records que no he viscut
són uns instants d'intimitat extrema,
densament plens de tot allò que vull,
moments de vida il.limitada i clara.
Debades plou. També debades xisclen
els falciots ran de finestra i s'omple
molt lentament el càntir de la tarda.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



En balde llueve en algún lugar remoto.
Todo es suave, y estos instantes que paso
configurando recuerdos que no he vivido
son unos instantes de intimidad extrema,
densamente llenos de todo aquello que quiero,
momentos de vida ilimitada y clara.
En balde llueve. También en balde chillan
los vencejos a ras de la ventana y se llena
muy lentamente el cántaro de la tarde.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

martes, 11 de noviembre de 2014

“Capfoguer” (1ª estrofa), de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

L'ombra del mar ha fet callar els ocells.
Ara el so fosc de les destrals oscades
se sent molt lluny. Agito el gobelet
i llanço els daus. La sort és una noia
que em mira sempre des del fons del temps
i té els ulls clars i riu maliciosament.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



MORILLO

La sombra del mar ha acallado a los pájaros.
Ahora el sonido oscuro de las melladas hachas
se oye muy lejos. Agito el cubilete
y lanzo los dados. La suerte es una chica
que me mira siempre desde el fondo del tiempo
y tiene los ojos claros y ríe maliciosamente.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 9 de noviembre de 2014

"Set poemes d'aniversari, VII", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

VII

Qualsevol cosa fàcil i senzilla:
passejar, per exemple, o bé llegir en veu alta.
Qualsevol gest que no mogui discòrdia,
qualsevol color nou i tantes fulles
desficioses de vent i de pluja.

Que l'espasí de vidre no penetri
la polpa massa flonja; sagnaria
com sempre inútilment i escandalosa.
Més val, si tant convé, refer el paisatge
-set pollancs prop d'un riu imaginari-
i oblidar-se'n després, per no confondre
records amb enyorança.

Qualsevol mar també i totes les platges,
camp sempre obert a múltiples conteses;
qualsevol forma, qualsevol projecte,
l'esclat i el foc damunt la pell novella
i aquest tot de no-res, incomprensible.

Desa'm les rauxes i els neguits. La lluna
tramunta, ardida, totes les carenes.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



VII

Cualquier cosa fácil y sencilla:
pasear, por ejemplo, o bien leer en voz alta.
Cualquier gesto que no mueva discordia,
cualquier color nuevo y tantas hojas
ansiosas de viento y de lluvia.

Que el espadín de vidrio no penetre
la pulpa demasiado blanda; como siempre
sangraría inútil y escandalosamente.
Más vale, si tan necesario es, rehacer el paisaje
-siete álamos junto a un río imaginario-
y olvidarse después, para no confundir
recuerdos con añoranza.

También cualquier mar y todas las playas,
campo abierto siempre a múltiples contiendas;
cualquier forma, cualquier proyecto,
el estallido y el fuego sobre la piel primeriza
y este todo de nada, incomprensible.

Deja los arrebatos y las desazones. La luna
tramonta, intrépida, todas las crestas.

Roda de Ter, abril 1977. - Roda de Ter, abril 1977.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 8 de noviembre de 2014

"Set poemes d'aniversari, VI", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

VI

Algues i vent teixeixen
un enfilall d'aurores.
Pel flanc d'aquesta tarda
desmesurada i lenta
heura i parets componen
una sola figura.
Tot és sobrer des d'ara
i tots és necessari.
Proclama el nou solstici.
Allí on conflueixen
ulls i desig, hi esclaten
tots els colors possibles.
Set ratlles lleus enceten
la pell de set esferes.
Ençà i enllà dels somnis,
només la mar llunyana
i un fris remot de rostres
preserven de la fosca
l'escuma de tants dies.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



VI

Algas y viento tejen
una sarta de auroras.
Por el flanco de esta tarde
desmesurada y lenta
hiedra y paredes componen
una sola figura.
Todo es sobrante desde ahora
y todo es necesario.
Proclama el nuevo solsticio.
Allí donde confluyen
ojos y deseo, estallan
todos los colores posibles.
Siete rayas leves comienzan
la piel de siete esferas.
Más acá y más allá de los sueños,
sólo la mar lejana
y un friso remoto de rostros
preservan de la oscuridad
la espuma de tantos días.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(Versión de Pedro Casas Serra)

"Set poemes d'aniversari, V", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

V

Ara parem-nos en aquest replà,
atents, però, a l'indefugible
senyal de la represa.
Ni tu ni jo no sabem bé de quin
delicte se'ns acusa
i hem oblidat l'inoblidable origen
de l'espiral de foc i de tendresa
que ens ha dut fins aquí.
No et proposo sinó que compartim
silenciosament aquests instants,
sense remoure poc ni gens les aigües
del toll de la memòria
ni fer cap gest per endreçar calaixos
en un grotesc intent de retrobar
la intimitat perduda.
Reposem junts, tan senzill com això,
si res més no perquè junts hem baixat
els set graons d'aquest tram de l'escala
i ara l'ofec del temps no ens neguiteja.

Dellà el mirall que perfà aquest silenci
hi ha l'estesa d'uns anys no combatuts,
barbullents i frondosos,
plens de símbols, de veus i de banderes.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



V

Pero, parémonos ahora en este rellano,
atentos a la inevitable
señal de la reanudación.
Ni tú ni yo sabemos de qué
delito se nos acusa
y hemos olvidado el inolvidable origen
de la espiral de fuego y de ternura
que nos ha traído hasta aquí.
No te propongo sino que compartamos
silenciosamente estos instantes,
sin remover poco o nada las aguas
del charco de la memoria
ni hacer ningún gesto para ordenar cajones
en un grotesco intento de reencontrar
la intimidad perdida.
Reposemos juntos, algo tan sencillo como esto,
aunque sólo sea porque hemos bajado juntos
los siete escalones de este tramo de escalera
y ahora el ahogo del tiempo no nos desasosiega.

Más allá del espejo que concluye este silencio
hay el desparramamiento de unos años no combatidos,
burbujeantes y frondosos,
llenos de símbolos, de voces y de banderas.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

viernes, 7 de noviembre de 2014

"Set poemes d'aniversari, IV", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

IV

No t'ennueguis amb records. Set claus
barren set portes. Saps prou bé què hi ha
darrera cadascuna per tornar-hi
amb el pretext d'enyors o negligències.
No s'esmena la vida ja viscuda
i aquest crepuscle de balaix desvetlla
noves veus que vulneren tots els límits.
Guarda la trista borra dels secrets
al fons obscur de qualsevol butxaca.
Que no t'exclogui el vent dels seus combats
ni la mar, dels seus ocis. Per colrar-te
de nou la pell hauràs d'obrir finestres.
No sentis massa pietat de tu.
Llença les claus i aprèn-te més encara.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



IV

No te atragantes con recuerdos. Siete llaves
cierran siete puertas. Sabes bastante bien qué hay
detrás de cada una para volver
con el pretexto de añoranzas o negligencias.
No se enmienda la vida ya vivida
y este crepúsculo de rubí desvela
nuevas voces que vulneran todos los límites.
Guarda la triste pelusa de los secretos
en el oscuro fondo de cualquier bolsillo.
Que el viento no te excluya de sus combates
ni el mar, de sus ocios. Para curtirte
de nuevo la piel tendrás que abrir ventanas.
No sientas demasiada piedad por ti.
Tira las llaves y conócete más todavía.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

jueves, 6 de noviembre de 2014

"Set poemes d'aniversari, III", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

III

Des del llindar del silenci,
ara amb un flingant nou i els vestits espolsats
perquè la solitud només era un cancell
i el cup vessa, abundós i generós.
No per caçar bubotes, consirós,
ni per sotmetre l'aldarull fecund
de la gent i les coses,
sinó per fer una ratlla poc profunda
damunt la terra molla
i travessar amb un pas a l'altra banda.

Ai el vent que desvetlla tants colors,
les set roses que esclaten
inesperadament i aquell vaixell
que solca agosarat totes les rutes.

Des de la més estricta solitud,
minuciosament i tenaçment sabuda,
per no perdre l'olor de cap crepuscle
ni el foc de cap aurora
i poder alçar en triomf l'estendard de les hores
per damunt de l'oblit i de les ombres.


Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)


III

Desde el umbral del silencio,
ahora con un cimbreo nuevo y los vestidos desempolvados
porque la soledad sólo era un cancel
y el lagar se derrama, abundante y generoso.
No para cazar fantasmas, pensativo,
ni para someter el fecundo alboroto
de la gente y las cosas,
sino para hacer una raya poco profunda
sobre la tierra mojada
y atravesar de un solo paso al otro lado.

Ay el viento que desvela tantos colores,
las siete rosas que estallan
inesperadamente y aquel barco
que osado surca todas las rutas.

Desde la más estricta soledad,
minuciosa y tenazmente conocida,
para no perder el olor de ningún crepúsculo
ni el fuego de ninguna aurora
y poder levantar en triunfo el estandarte de las horas
por encima del olvido y de las sombras.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(versión de Pedro Casas Serra)

miércoles, 5 de noviembre de 2014

"Set poemes d'aniversari, II", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

II

Set primaveres sense flors ni ocells.
Així també pot escriure's la història.
No desertar el silenci deu ser l'única
manera d'assumir-lo i enriquir-lo.

I ara no hi ha desordre ni sorpreses,
els mots flueixen lentament i clara
i el bosc és dens i acollidor com sempre.

Alçant els punys pots percudir la lluna.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)



II

Siete primaveras sin flores ni pájaros.
También así puede escribirse la historia.
No desertar del silencio debe de ser la única
manera de asumirlo y enriquecerlo.

Y ahora no hay desorden ni sorpresas,
las palabras fluyen lenta y claramente
y el bosque es denso y acogedor como siempre.

Levantando los puños puedes percutir la luna.

Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)
(Versión de Pedro Casas Serra)

martes, 4 de noviembre de 2014

"Set poemes d¡aniversari, I", de Miquel Martí i Pol (Estimada Marta, 1977-1978)

A Toni Turull, molt afectuosament

I

Mira'm els ulls que cap fosca no venç.
Vinc d'un estiu amb massa pluges,
però duc foc a l'arrel de les ungles
i no tinc cap sangtraït pels racons
de la pell del record.
Per l'abril farà anys del desgavell,
set anys, cosits amb una agulla d'or
a la sorra del temps,
platges enllà perquè la mar els renti
i el sol i el vent en facin diademes.
Mira'm els ulls i oblida el cos feixuc,
la cambra closa, els grans silencis;
de tot això sóc ric, i de més coses,
però no em tempta la fredor del vidre
i sobrevisc, aigües amunt del somni,
tenaç com sempre.
Mira'm els ulls. Hi pots llegir el retorn.

Miquel Martí i Pol ("Set poemes d'aniversari", Estimada Marta, 1977-1978)



***


A Toni Turull, muy afectuosamente

I

Mírame los ojos que ninguna oscuridad vence.
Llego de un verano con demasiadas lluvias,
pero llevo fuego en la raíz de las uñas
y no tengo ningún moratón por los rincones
de la piel del recuerdo.
En abril se cumplirán años del desbarajuste,
siete años, cosidos con una aguja de oro
a la arena del tiempo,
más allá de las playas para que la mar los lave
y el sol y el viento hagan diademas.
Mírame los ojos y olvida el cuerpo pesado,
la habitación cerrada, los largos silencios;
de todo esto soy rico, y de otras cosas,
pero no me tienta la frialdad del vidrio
y sobrevivo, aguas arriba del sueño,
tenaz como siempre.
Mírame los ojos. Puedes leer el regreso.

Miquel Martí i Pol ("Set poemes d'aniversari", Estimada Marta, 1977-1978)
(Versión de Pedro Casas Serra)

lunes, 3 de noviembre de 2014

"O que o vento não levou", de Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)

No fim tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas
que o vento não conseguiu levar:

um estribilho antigo
um carinho no momento preciso
o folhear de um livro de poemas
o cheiro que tinha um dia o próprio vento...

Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)



LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVÓ

Al final verás que las cosas más leves son las únicas
que el viento no consiguió llevarse:

un antiguo estribillo
una caricia en el momento preciso
pasar las hojas de un libro de poemas
el olor que un día tenía el mismo viento...

Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)
(Versión de Pedro Casas Serra)

domingo, 2 de noviembre de 2014

"Esses inquietos ventos", de Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)

Esses inquietos ventos andarinhos
Passam e dizem: "Vamos caminhar,
Nós conhecemos misteriosos trilhos,
Bosques antigos onde é bom sonhar...

E há tantas virgens a sonhar idílios!
E tu não vieste, sob a paz lunar,
Beijar os seus entrefechados cílios
E as dolorosas bocas a ofegar..."

Os ventos vêm e batem-me à janela:
"A tua vida que fizeste dela?"
E chega a morte: "Anda! Vem dormir.."

Faz tanto frio... E é tão macia a cama:
Mas toda a longa noite inda hei de ouvir
A inquieta voz do vento que me chame!

Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)



ESOS INQUIETOS VIENTOS ANDARINES

Esos inquietos vientos andarines
Pasan y dicen: "Vamos a caminar,
Nosotros conocemos misteriosos senderos,
Bosques antiguos donde es bueno soñar...

¡Y hay tantas vírgenes con quien soñar idilios!
Y tú no viniste, bajo la paz lunar,
A besar sus entreabiertas pestañas
Y las dolorosas bocas a jadear..."

Los vientos vienen y golpean mi ventana:
"¿Qué hiciste de tu vida?"
Y llega la muerte: "¡Anda! ¡Vente a dormir.."

Hace tanto frío... Y es tan blanda la cama:
Pero toda la larga noche aún he de oír
La inquieta voz del viento que me llama!

Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)
(Versión de Pedro Casas Serra)

sábado, 1 de noviembre de 2014

"Maquinações da insônia", de Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)

Maquinações da insônia

Na meia-noite da memória
O relógio de meu pai
Abre-se ao meio como um fruto
O pince-nez de Tia Élida
Com seu frágil brilho de prata
Anula-se...
Suspiro: a menina aquela
A menina que eu mais gostava
Tinha uns olhos cor-de-cinza...
Onde andará seu fantasminha?
Tudo agora se enevoa... Fim?
Mas de repente, ó Adalgisa,
Ressuscitas-me!
Oh! A menininha...
A tia...
O relógio de meu pai...
E a minha mão como um polvo
Na tua vulva convulsa!

Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)


MAQUINACIONES DEL INSOMNIO

En la medianoche de la memoria
El reloj de mi padre
Se abre por la mitad como un fruto
Los quevedos de tía Élida
Con su frágil brillo de plata
Se esfuman...
Suspiro: aquella niña
La niña que a mí más me gustaba
Tenía unos ojos color ceniza...
¿Dónde andará su fantasmita?
Todo ahora se aniebla... ¿Fin?
Pero de repente, ¡oh, Adalgisa,
Me resucitas!
¡Oh! La niñita...
La tía...
El reloj de mi padre...
¡Y mi mano como un pulso
En tu vulva convulsa!

Mario Quintana (A Cor do Invisível, 1989)